PORTFOLIO

เรามีมาตรการที่ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ทำให้ทุกงานที่เราจัดมาทำให้ลูกค้า และศิลปินของเราปลอดภัย 100% ด้วยการสำรวจผู้เข้าร่วมงานก่อนมางาน และให้ตรวจ ATK ฟรี ก่อนเข้างานทุกคนด้วยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น และมี Security และระบบป้องกันเหตุ และกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกจุดในสถานที่จัดงาน ถึง 16-24 ตัว ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรค หรือทรัพย์สินเราให้ความใส่ใจเสมอ เที่ยวงาน THE SYMBOL ปลอดเชื้อ ปลอดภัย คือมาตรฐานที่เราใส่ใจ (หลังจัดกิจกรรมทุกงานของบริษัท ยังไม่พบการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมงาน หรือทำให้ศิลปินติดเชื้อจากงานของเรา)

Our Latest Releases  |  Watch All